Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Staff for Bowling

Īss ieskats vēsturē

Краткий экскурс в историю

Atrast neapstrīdamu mūslaiku boulinga izcelšanās versiju ir sarežģītāk nekā notriekt zināmo kombināciju 7-10. Britu arheologs sers Finderss Petrī atrada ēģiptiešu kapenēs (5200 g. pirms m. ē.)  priekšmetus, kas ir līdzīgi bumbām un ķegļiem. Šī, Senās Ēģiptes boulinga vēstures versija kļuvusi par vispopulārāko, bet skaidri izprotamas liecības, ka spēle ar bumbām un ķegļiem ir pārvērtusies par mūsdienu 10-ķegļu boulingu, tiek datētas tikai ar mūsu ēras XIX gadsimta beigām.Pastāv zinātniski pierādījumi tam, ka XV gadsimta vidū spēlēm, kuru mērķis bija notriekt vairākus priekšmetus ar bumbām, bija masveida popularitāte Rietumeiropā, īpaši – Vācijā.Šķiet, ka spēles variants, kas ir visvairāk līdzīgs mūsdienu boulingam, radies Holandē, bet pēc tam tika izplatījies Anglijā. Acīmredzot, tieši spēle Dutch Rubbers turpmāk nokļuva Amerikā: garš koka celiņš, 9 mazi ķegļi, kas izvietoti rombveidā, un “pin-boy” zēns, kurš atbild par ķegļu izvietojumu, punktu skaitīšana un bumbu atdošana. Visdrīzāk, Holandes pārceļotāji XVII gadsimtā paši pirmie ieveda Amerikā savu spēli, kur tā ātri guva attīstību kā sporta veids un ieguva jaunu nosaukumu: bowling (no angļu valodas – to bowl – ripināt bumbas). Spēle ātri iekaroja Ameriku, boulings ļoti strauji attīstījās, tīri amerikāniskā garā. Uz celiņa uzradās vēl viens ķeglis. Šī iemesla vispopulārākā versija ir šāda – Konektikutas štata varas iestādes 1841. gadā aizliedza spēlēt uz naudu “spēli ar bumbām ar 9 ķegļiem”). Tad uzņēmīgie amerikāņi, it kā, pievienoja desmito ķegli: formāli aizliegums tika apiets.Pēc tam sākās dabisks standartu un noteikumu apvienošanas un unifikācijas process, jo spēle sāka iegūt Jaunās Pasaules iemīļotā sporta veida statusu. Boulinga Pirmā Nacionālā asociācija (NBA) 1875. gadā apvienoja vairākus desmitus Manhetenas klubu. Nākamo 20 gadu laikā tika izveidotas vēl vismaz 3 nacionālas boulinga cienītāju organizācijas. Tikai 1895. gadā nodibinājās Amerikāņu Boulinga Kongress (ABC) – organizācija, kas spēja padarīt galu dažādiem jēdziena “10-ķegļu boulings” variantiem visā pasaulē un sekmīgi veikt savus uzdevumus līdz pat šai dienai.Un beidzot, 1946. gadā Morheds Pettersons, kompānijas AMF (American Machine and Foundry), kas tolaik nodarbojās ar iekārtu ražošanu pārtikas, tabakas un vieglajai rūpniecībai, viceprezidents iegādājās no Gotfrīda Šmidta patentus automātisku iekārtu ķegļu uzstādīšanai (pinsporteru). Pirmo reizi pinsporters tika uzstādīts Mičiganā 1951. gadā, bet 1952. gada beigās tika demonstrēti tā rūpnieciskie modeļi.1958.gadā boulinga attīstība ASV deva iespēju apvienot spēlētājus, kuri vēlējās padarīt boulingu par savu profesiju. Tā radās Profesionālo Bouleru Asociācija (PBA) – pasaules sporta boulinga elite, NHL analogs hokejā vai NBA – basketbolā. Interesanti, ka ārzemnieki PBA uzradās pavisam nesen, un tikai 2001. gadā pirmo reizi visā vēsturē vienu no galvenajiem sezonas turnīriem PBA – US OPEN vinnēja soms Mika Koivinuemi.  Найти неоспоримую версию происхождения современного боулинга сложнее, чем сбить известный сплит 7-10. Действительно, британский археолог сэр Финдерс Петри нашел в египетской гробнице 5200 г. до н. э. предметы, похожие на шары и кегли. Так древнеегипетская версия истории боулинга стала самой популярной, но внятные документальные свидетельства превращения игры с шарами и кеглями в современный 10-кегельный боулинг датируются только концом XIX века нашей эры.Существуют научные доказательства того, что к середине XV века игры, целью которых было сбивать несколько предметов шарами, имели массовую популярность в Западной Европе, особенно – в Германии. Похоже, что разновидность игры, наиболее похожая на современный боулинг, появилась в Голландии, а затем была завезена в Англию. По-видимому, именно игра Dutch Rubbers в дальнейшем попала в Америку : длинная деревянная дорожка, 9 маленьких кегель, расставленных ромбом и мальчик “пин-бой”, отвечающий за расстановку кегель, подсчет очков и возврат шаров. Скорее всего, голландские переселенцы в XVII веке сами первыми привезли в Америку свою игру, где она быстро получила спортивное развитие и новое имя: bowling (от англ. to bowl – катать шары). Игра быстро завоевывала Америку, боулинг развивался по-американски стремительно.Сначала на дорожке появилась еще одна кегля. Самая популярная версия причины этого – запрет властями штата Коннектикут в 1841 г. играть на деньги в “игру в шары с 9 кеглями”. Тогда предприимчивые американцы и добавили 10-ю кеглю: формально запрет был обойден.Затем начался естественный процесс объединения и унификации стандартов и правил, поскольку игра стала приобретать статус любимого спорта Нового Света. Первая Национальная ассоциация боулинга (NBA) объединила несколько десятков клубов Манхеттена в 1875 г. В течение следующих 20 лет было создано еще по крайней мере 3 национальные организации любителей боулинга. И только в 1895 г. появился Американский Конгресс Боулинга (ABC) – организация, сумевшая положить конец разночтениям понятия “10-и кегельный боулинг” во всем мире и успешно выполняющая свои задачи по сей день.И наконец, в 1946 г. Морхед Пэттерсон, вице-президент компании AMF (American Machine and Foundry), которая тогда занималась производством оборудования для пищевой, табачной и лёгкой промышленности, приобрел у Готтфрида Шмидта патенты на автоматическое устройство для установки кегель (пинспоттер) . Впервые пинспоттер был установлен в Мичигане в 1951 г., а к концу 1952 г. были представлены его промышленные модели. В 1958 г. развитие боулинга в США привело к возможности объединения игроков, пожелавших сделать боулинг своей профессией. Так появилась Ассоциация профессиональных боулеров (PBA) – элита мирового спортивного боулинга, аналог NHL в хоккее или NBA в баскетболе. Интересно, что иностранцы появились в PBA совсем недавно, и только в 2001 г. впервые за всю историю один из главных турниров сезона PBA – US OPEN был выигран финном Микой Койвуниеми

Informācija ņemta no:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling
http://en.wikipedia.org/wiki/Ten-pin_bowling
Share This

Share This

Share this post with your friends!