Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Stuff for Bowling

Padomi iesācējiem

Ir svarīgi uzsākt boulinga treniņus boulinga trenera vai instruktora uzraudzībā, kas var iepazīstināt spēlētāju ar boulinga pamatprincipiem, kā arī sniegt vērtīgus padomus. Trenējoties patstāvīgi, ieklausieties sevī un nebaidieties eksperimentēt.

Iepazīstieties ar drošības noteikumiem – to neievērošana var novest pie traumām. Īpašu uzmanību pievēsiet boulinga iekšējās kārtības noteikumiem, kas attiecās uz spēlēšanu speciālajos boulinga apavos, mešanu pa nolaistu barjeru, u.c.

Iepazīstieties ar spēles etiķeti. Dotie un augstākminētie noteikumi ir sīki aprakstīti boulinga informācijas lapā.

Īpašu uzmanību pievērsiet boulinga bumbas izvēlei. Izvēlēties pareizu bumbas svaru un izmēru vienmēr palīdzēs instruktors.

Sastādiet boulinga spēļu grafiku,atkarībā no vēlamā rezultāta un iespējām, tajā var būt iekļauti treniņi ar instruktoru un individuālie treniņi, sacensības, teorētisku materiālu apgūšana.

Izmantojiet vairākus paņēmienus, lai uzlabotu savas spēles kvalitāti gan treniņos, gan sacensībās:

– Izvēlieties brīvu, ērtu apģērbu.

– Spēles laikā atjaunojiet spēkus, dzerot ūdeni vai spēka dzērienus. Izvairieties no jebkuriem ēdieniem un uzkodām.

– Pirms spēles iesildieties, īpašu uzmanību pievērsiet locītavām, plecu joslai un mugurai.

Izvēloties ekipējumu, konsultējieties ar boulinga ProShop’a  speciālistu. Ekipējuma testēšanas materiāli, kas ir pieejami internetā, nespēs sniegt jums pilnu un objektīvu informāciju par produktu.

Jautājumu gadījumā nekautrējieties – pieredzējušie spēlētaji un boulinga instruktori vienmēr varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem.

 

Советы начинающим

Важно начать тренировки под присмотром тренера или инструктора по боулингу, который не только ознакомит игрока с основными принципами боулинга, но и снабдит его ценными советами. Тренируясь индивидуально, прислушивайтесь к себе и не бойтесь экспериментировать.

Ознакомьтесь с правилами безопасности – несоблюдение таковых может привести к травмам. Особое внимание уделите правилам внутреннего распорядка боулинга, которые относятся к игре в специальной сменной обуви, броскам по опущенному барьеру, и т.п.

Ознакомьтесь с этикетом игры. Данные и вышеописанные правила подробно описаны в информационном листе боулинга.

Особое внимание уделите выбору шара для боулинга. Правильный вес и размер для вас всегда сможет подобрать инструктор.

Составьте график игр. В зависимости от желаемого результата и возможностей, в него могут быть включены тренировки с инструктором и индивидуальные тренировки, соревнования, освоение теоретических материалов.

Используйте некотороые приёмы, чтобы улучшить качество своей игры как на тренировках, так и на соревнованиях:

– Выбирайте свободную, удобную игровую форму.

– Во время игры восстанваливайте силы с помощью воды и силовых напитков. Старайтесь воздержаться от употребления любых блюд и закусок.

– Проводите разминку перед играми, отдельное внимание уделив суставам, плечевому поясу и спине.

Выбирая экипировку, проконсультируйтесь со специалистом ProShop’а. Материалы тестирования экипировки, доступные в интернете, не смогут преподнести вам полную и объективную информацию о продукте.

В случае, если у вас появляются вопросы – не стесняйтесь! Опытные игроки и инструкторы всегда на них ответят!

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!